Language Assistance

We accept Washington & Idaho Patients

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

SPANISH:

Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

CHINESE:

我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

VIETNAMESE:

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

KOREAN:

저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는
언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로
한정합니다

RUSSIAN:

Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

TAGALOG:

Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

UKRAINIAN:

Ми вживаємо необхідні заходи, щоб надати безкоштовні послуги перекладача для спілкування мовами, з якими ми стикаємось в нашій практиці з клієнтами, які не володіють англійською мовою достатньо, щоб обговорити з нами стоматологічні послуги, які ми надаємо.

MONKHMER, CAMBODIAN:

េយើងខ្ ញុំនឹងចាត់វ ិធានការសមយេតុផលយដើមបីផដល់ជូននូវយសវាជុំនួយភាសាយោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្ន កនិយាយភាសាដដលយយើង ខ្ ញុំចង់សាដ ប់យៅកន ញងការអ្នុវតតរបស់យយើងខ្ ញុំ
និងអ្នកដដលនិយាយភាសាអ្ង់យគៃសមិនសូ វបានលអ កន ញងការនិយាយមកកាន់យយើងខ្ ញុំអ្ុំពីការដលទុំមាត់យមេញដដលយយើងខ្ ញុំកុំពុ ងផដល់ឲ្យ។

JAPANESE:

実際に練習の中で耳にするく可能性がある言語を話す人々で、弊社が提供している歯科治療について、英語がそれほど上手でない人々に、無償の言語支援サービスを提供するために合理的な措置を講じるつもりです。

AMHARIC:

አገልግሎት በምንሰጥበት ወቅት ልንሰማቸው የምንችል የተለያዩ ቋንቋዎችን ለሚናገሩና ስለምንሰጠው የጥርስ ሕክምና ለመነጋገር የሚያስችል በቂ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ለሌላቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎት ከክፍያ ነጻ ለመስጠት ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን እንወስዳለን፡፡

CUSHITE:

Wayita hojjii keenyatti Afaanota garaa garaagaraa namoota dubbatani fi tajaajila yaalaa nuti kenninuuf kan nu dandeessisu namoota dandeettii Aaan Ingilliffaa gahaa ta’e hin qabneef deeggarsa afaanii kanfaltii irraa bilisa ta’e kennuudhaaf tarkaanfii bu’a qabeessa ta’e ni fudhanna.

ARABIC:

ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑدون ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗﺣدﺛون ﻟﻐﺎت أﺧرى ﻣن ﺳوف ﻧﻘوم ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺧطوات
ﯾﺗﻘﻧون ﺗﺣدث اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣن اﻟﺗﺣدث إﻟﯾﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳﻧﺎن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﻧﺳﺗﻣﻊ إﻟﯾﮭﺎ ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻧﺎ واﻟذﯾن ﻻ
اﻟﺗﻲ ﻧﻘدﻣﮭﺎ.

PANJABI:

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ੂੰਨ੍ , ਵਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ੍ ਵਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਭਆਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸੂੰ ਭਾਿਤ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਸੁਣਨ੍ਾ ਚਾਹੂੰ ੁਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਵਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ੍ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਡੈਂਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨ੍ਾਲ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਨ੍ਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਪਰਦਾਨ੍ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਉਵਚਤ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਾਂਗੇ।

GERMAN:

Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.

LAOTIAN:

ພວກເົຮາຈະໃ ້ຊ ັ້ຂນຕອນີ່ທເໝາະ ົສມ
ເື່ພອໃ ້ຫໍບິລການ ່ຊວຍເືຼຫອ ້ດານພາສາໍ່ບເສຍ ່ຄາແ ້ກ ົ ນ ູ້ຜີ່ທເົ ້ວາພາສາີ່ທພວກເົຮາອາດຈະໄ ້ດິຍນູ່ຢໃນການຶຝກ ້ຊອມຂອງພວກເ ົຮາ ແລະ ູ້ຜີ່ທໍ່ບເົ ້ວາພາສາ ັອງິກດໄ ້ດີດໍພ ເື່ພອ ົລມ ັກບພວກເົຮາ ່ກຽວ ັກບການເິ່ບງແຍງູດແລແ ້ຂວີ່ທພວກເົຮາໍກາ ັລງ ັຈດໃ ້ຫ.

 

Reproduction of this material by member dentists and their staff is permitted for non-commercial use in their dental offices, on their websites, and on publications and communications for purposes of compliance with the Section 1557 final rule. Any other use, duplication or distribution by members or any other party requires the prior written approval of the American Dental Association.

This material is for general reference purposes only and does not constitute legal advice. It covers only the Section 1557 final rule tagline requirement, not other federal or state law. Changes in applicable laws or regulations may require revision. Dentists should contact qualified legal counsel for legal advice, including advice pertaining to compliance with Section 1557 of the Affordable Care Act, and the U.S. Department of Health and Human Services rules and regulations.

© 2016 American Dental Association. All rights reserved.

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting